Thursday, July 30, 2009

पाण्याने भरलेले तुझे डोळे

पाण्याने भरलेले तुझे डोळे
नेहमीच काहीतरी सांगत असतात
पण एवढा शहाणा नाही मी
ज्याला डोळ्यांच्याही भाषा कळतात

No comments: